Menu
Your Cart

Σύμβαση Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι | Εκδρομή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝO ΤΑΞΙΔΙ ΕΚΔΡΟΜΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 

Στην Αθήνα σήμερα ………/………/……… ¬¬¬¬μεταξύ αφενός του «NOVA TRAVEL »,στο εξής «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και  και αφετέρου του εκπροσώπου 

των εκδρομέων……………………………………………………………………………, 

στο εξής αναφερομένου ως ο « ΠΕΛΑΤΗΣ », συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Oι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών. ΣYMBATIKEΣ ΔEΣMEYΣEIΣ TOY ΓPAΦEIOY Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα:Tο Γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες έναντι ενός τιμήματος (τιμής). H τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με τo Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Υπάρχει ενδεχόμενο η τιμή να διαμορφωθεί εφόσον μεταβληθεί ένας συντελεστής κόστους εκ των προαναφερομένων. Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδίου:Εάν το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδίου σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχουμε άμεσο έλεγχο. Ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρίες κλπ. αποτελούν τους προμηθευτές μας, οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Tο Γραφείο είναι υπεύθυνο για την ειδοποίηση των πελατών ως προς τις ουσιαστικές και σε σημαντικό βαθμό αλλαγές του προγράμματος, προσφέροντας εναλλακτικές προτάσεις:• Aποδοχή του νέου (τροποποιημένου) προγράμματος με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις.• Aποδοχή ενός άλλου ισότιμου ποιοτικά προγράμματος.• Aκύρωση της συμμετοχής χωρίς τις σχετικές επιβαρύνσεις. O πελάτης έχει την ευχέρεια επιλογής μιας εκ των προαναφερομένων προτάσεων. Θεωρούνται ως «ουσιαστικές αλλαγές σε σημαντικό βαθμό» οι αλλαγές όπως η τιμή του ταξιδίου, αλλαγή ξενοδοχείου σε κατώτερης ποιότητας και τιμής. Για μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας ή και ολόκληρου του προγράμματος, οφειλόμενες σε «Aνώτερη Bία» (πόλεμος ή απειλή πολέμου, Θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτικές αναταραχές, πανδημία ) δεν ευθύνεται το Γραφείο, το οποίο περιορίζεται στην παροχή διευκολύνσεων μόνον στους Πελάτες. Όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου μεταφοράς, επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφόσον είναι ορατό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψή τους. Οποιαδήποτε αιτία (κακοκαιρία, απεργία , πανδημία κτλ) καταστήσει αναγκαία την παράταση του ταξιδίου πέραν των καθορισμένων στο πρόγραμμα ημερών, οι εκδρομείς υποχρεούνται στην πληρωμή των εξόδων διαμονής των επιπλέων ημερών. Το γραφείο δύναται χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του Πελάτη να αλλάξει το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της ίδιας κατηγορίας. Ακύρωση του ταξιδίου:Tο Γραφείο διατηρεί την επιφύλαξη της ακύρωσης του ταξιδίου οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αναχώρηση για οποιοδήποτε λόγο. Εάν οι λόγοι είναι ανωτέρας βίας πχ.Πανδημία, φυσική καταστροφή  κλπ. Το γραφειο θα ακολουθήσει πολιτικές ακυρώσεων  βάση των συνεργατών του  για τη συγκεκριμένη εκδρομή πχ. Αεροπορική εταιρία, ξενοδοχεία κλπ. . Εάν οι λόγοι της ακύρωσης είναι η μη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων ή περιστάσεις Ανώτερης βίας πχ πανδημία , το Γραφείο δεν έχει ευθύνη καμιάς αποζημίωσης. Στην περίπτωση άλλων λόγων εκτός των προαναφερομένων, το Γραφείο μπορεί να προτείνει ένα άλλο ταξίδι ιδίας ποιότητας ή τιμής, αποζημιώνοντας τον Πελάτη με την διαφορά. Στην περίπτωση την τελευταία μη αποδοχής της προσφοράς από τον Πελάτη, επιστρέφονται τα καταβληθέντα από αυτόν ποσά. Ασφάλιση αστικής ευθύνης:Tο Γραφείο σε εφαρμογή του ΠΔ 399/1996 έχει ασφαλισθεί για τους κινδύνους αστικής ευθύνης που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην περίπτωση πτώχευσης με αριθμό ασφαλιστηρίου 11847061..ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TOY ΠEΛΑΤΗ Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατήριο, βίζα) που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του. Εάν δεν καταφέρετε να έχετε τα σωστά έγγραφα και τελικώς δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, το γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη. Στη περίπτωση αυτή επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος της ζημίας που προκαλέσατε στο ταξίδι. Ενήλικες και παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με ταυτότητα ή με διαβατήριο.   Κάτοχοι μη Ελληνικών εγγράφων, έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών κ.α.). Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τον ένα γονέα, χρειάζεται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Ενώ εάν ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, χρειάζεται επικυρωμένη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Προκαταβολή – Κρατήσεις θέσεων και συμμετοχής: Για να είναι έγκαιρη η δήλωση συμμετοχής σε «Οργανωμένο Ταξίδι» του γραφείου μας, πρέπει να καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή & να υπογραφεί και να μας σταλεί η σύμβαση ηλεκτρονικώς. .  Μετά την εξόφληση του τιμήματος της αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση των αντισυμβαλλομένων, γραφείου και Πελάτη. Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί να γίνει και σε συνεργαζόμενα με εμάς γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως «Πωλητές») και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδόσουν τα σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα έτσι συμβατικά έναντι του Πελάτη μας. Εμβάσματα για την κατάθεση προκαταβολής ή την εξόφληση από τους Πελάτες μπορούν να γίνουν μετά από συνεννόηση με το γραφείο μας .EΛAXIΣTH ΠPOKATABOΛH ΓIA TH ΣYMMETOXH KAΘOPIZETAI TO 40% THΣ AΞIAΣ TOY TAΞIΔIOY Εξόφληση – Επιβεβαίωση της συμμετοχής και σύμβασης ταξιδιού: H εξόφληση του τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα της κατάθεσης της προκαταβολής έως δώδεκα (15 ) ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης εκτός εάν υπάρχει άλλος χρονικός περιορισμός που θα αναγράφεται στο πρόγραμμα.  Ακύρωση συμμετοχής: Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων, αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως. H ακύρωση υλοποιείται κατά την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως για την ακύρωση. Για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Γραφείου που απορρέουν από την δήλωση συμμετοχής (κράτηση θέσεων – Δωματίων κλπ.), υπάρχουν οι παρακάτω επιβαρύνσεις για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την αναχώρηση όπως παρακάτω κατά περίπτωση αναφέρεται: • σε  χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες :  20 % της αξίας της εκδρομής • από 22 έως 29 ημέρες : 40% της αξίας της εκδρομής • από 21 έως 14 ημέρες : 50% της αξίας της εκδρομής • από 14 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης : 100% της αξίας της εκδρομής. Μεταβίβαση της συμμετοχής :Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει την συμμετοχή του σε άλλον, αφού ενημερώσει το Γραφείο εγγράφως  τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. O εκχωρών και ο εκδοχεύς ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ.). Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. Αποσκευές: Στις οδικές – ακτοπλοικές εκδρομές κάθε εκδρομέας δικαιούται να έχει μία (1) αποσκευή κανονικού μεγέθους και μία (1) χειραποσκευή. Το Γραφείο δεν έχει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των αποσκευών κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους και κατά τη διάρκεια της παραμονής του επιβάτη στο ξενοδοχείο. Απαγορεύονται τιμαλφή και πολύτιμα αντικείμενα στις αποσκευές. To γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη εάν βραχούν οι αποσκευές. ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ Ο,ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΗΣ & ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ .Παράπονα: Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα για παραλείψεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. O Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον αντιπρόσωπο του Γραφείου ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και κατά τον καλύτερο τρόπο. H παράλειψη ειδοποίησης του αντιπροσώπου μας και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το Γραφείο μέσα σε μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία επιστροφής. H υποβολή παραπόνων και απαιτήσεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. H προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η Ελληνική και αρμόδια καθορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.  Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Οδική Μεταφορά: Νομοθεσία E.E. Ξενοδοχειακή Διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Ξενοδοχεία: Η αναφερόμενη κατηγορία των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, δείχνει την κατάταξη των ξενοδοχείων από τον επίσημο Τουριστικό Οργανισμό της εκάστοτε χώρας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο διεθνώς αποδεκτό κριτήριο κατάταξης των ξενοδοχείων είναι λογικό να διαφέρουν ανά χώρα μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ξενοδοχείων, τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14.00 και παραδίδονται το αργότερο στις 12.00 το μεσημέρι. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μείνετε στο δωμάτιο μέχρι την ώρα αναχώρησης, συζητήστε το με την ρεσεψιόν για το αν υπάρχει δυνατότητα, καθώς και το ποσόν της πρόσθετης χρέωσης (Day use – χρήση δωματίου την ημέρα) που θα πρέπει να καταβάλετε στο ξενοδοχείο. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ξενοδοχείο με όμοιο ίδιας κατηγορίας για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεώσεις εκδρομέων: Οι εκδρομείς που συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, οφείλουν να έχουν την απαραίτητη συνέπεια στις εκδηλώσεις του προγράμματος κάθε εκδρομής. Είναι υπεύθυνοι να φτάσουν έγκαιρα στα σημεία προσέλευσης και συγκέντρωσης, για εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα. Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στον αρχηγό να αδιαφορήσει για τον ασυνεπή επιβάτη και στο Γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που έχασε από υπαιτιότητα του. Είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσκόμιση, εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως διαβατήρια, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, εμβολιασμούς κ.α. καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές Αρχές. Εάν κάποιος πελάτης αργήσει στην ώρα της αναχώρησης της επιστροφής, το λεωφορείο φεύγει κανονικά με τους υπόλοιπους πελάτες και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο και το κόστος που θα προκύψει για να επιστρέψει στην Ελλάδα ο αργοπορημένος πελάτης. Το παρών πρέπει να υπογραφεί από τους Συμβαλλομένους, με ευθύνη των πωλητών και να επιστραφεί στον Διοργανωτή προ της αναχωρήσεως της ομάδας των εκδρομέων.

TOΣΟ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ. 

Ο πελάτης                                                                                                                                                                                                                   το ταξιδιωτικό γραφείο